תקנון ותנאי שימוש ופרטיות

אתר "מרינה מלכת הפטריות"

כללי
ברוכים הבאים לאתר האינטרנט "מרינה מלכת הפטריות" (www.marina-galil.co.il) ("האתר"), המנוהל ומופעל על-ידי חברת מרינה פטריות הגליל בע"מ ("החברה"). הגישה לאתר והשימוש בו, לרבות השימוש בשירותים השונים המוצעים בו, כפופים לתנאי השימוש והפרטיות המפורטים להלן ("תנאי השימוש"), ולכן הנך מתבקש לקרוא תנאים אלה בקפידה. השימוש באתר מעידים על הסכמתך לתנאי השימוש והוראות נוספות שייתכן שיופיעו במהלך השימוש באתר ("המסמכים המחייבים").
תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מתייחסים, כמובן, לכל המגדרים. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו-כן, הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

השירות באתר
האתר מציג מגוון תוצרת חקלאית ומוצרי מזון שמשווקים על-ידי החברה ומי מטעמה, וכן מאמרים, מתכונים, סקירות, טקסטים, סרטוני וידאו, תמונות ומידע נוסף בכל אמצעי שהוא ("השירות", ו-"התכנים", בהתאמה).
האתר אינו מציע למכירה את מוצרי המזון המוצגים בו ואינו מאפשר לבצע דרכו רכישות כלשהן.
בתכנים המוצגים באתר אין כדי להוות התחייבות כלשהי מצד החברה לזמינותם של מוצרים או שירותים כלשהם ו/או לאפשרות רכישתם בישראל מהחברה ומי מטעמה במישרין או בעקיפין. החברה רשאית בכל עת, לפי ראות עיניה, לגרוע או לשנות את השירות והתכנים, או חלקים מהם, על-פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת, מבלי שתהא לך כל טענה נגדה בשל כך.

תמונות להמחשה בלבד
התמונות באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד, על-מנת לדמות לך את המוצרים ו/או השירות ו/או התכנים בצורה הקרובה והטובה ביותר. ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, בטעם, בתוצר וכיו"ב בין השירות ו/או התכנים כפי שהם מוצגים באתר לבין המציאות. אין בכך כדי להטיל עלינו או על מי מטעמנו אחריות כלשהי.

השימוש באתר
הנך רשאי להשתמש בתכני האתר באופן אישי ובלתי מסחרי בלבד, בכפוף לתנאים אלו. אין להשתמש באתר באופן אחר, אלא אם קיבלת את הסכמתנו המפורשת לכך, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן). האחריות לשימוש באתר ולכל תוצאה הנובעת ממנו, חלה עליך בלבד:

 • הנך רשאי להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד;
 • אין להעתיק, לשחזר, לשנות, לפרסם, להפיץ, לשווק, לתרגם, להציג בפומבי, להעביר לציבור או להעמיד לרשותו, לעבד, ליצור או לעשות יצירות נגזרות, למכור, להשכיר או לעשות כל שימוש מסחרי בכל חלק מן התכנים באתר לרבות תמונות, קבצים גראפיים, טקסטים וקוד-מחשב, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, ואין לאפשר זאת לאחרים, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת;
 • אין לעשות כל שימוש מסחרי בתכנים ונתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות המוצרים ובעיצובם והשירותים המופיעים באתר או המקושרים אליו, או בתכנים של צדדים שלישיים המתפרסמים באתר;
 • אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר;
 • אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה;
 • אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיאובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורתהמשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים;
 • אין לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על משתמשים באתר, לרבות באמצעים אוטומטיים;
 • אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק;
 • אין לקשר לתכנים מהאתר שאינם דף הבית של האתר, ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS) כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמוכן, על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת;
 • החברה ומי מטעמה רשאי להורות לך לבטל כל קישור כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי, והנך מתחייב להביא למחיקת הקישור לאלתר, ולא תהא לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפינו בעניין זה.
 • החברה ומי מטעמה רשאי להורות לך לבטל כל קישור כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי, והנך מתחייב להביא למחיקת הקישור לאלתר, ולא תהא לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפינו בעניין זה.

 

האחריות לשימוש באתר
אנו עושים מאמץ לספק לך שירות תקין ובאיכות גבוהה. עם זאת, איננו מתחייבים שהשירות לא יופרע, יינתן כסדרו או בלי הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבינו, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצלנו או אצל מי מספקינו.
ידוע לך כי האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות ו/או מוצר המופיעים בו, מותאמים למדינת ישראל ומיועדים לשימוש במדינת ישראל, אלא אם כן צוין אחרת, וניתנים על-ידי החברה במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם (AS IS ו-As Available). החברה עושה מאמצים כדי שהתוכן המופיע באתר יהא נכון, מדויק ועדכני. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת לכך, וייתכן כי התוכן אינו שלם ו/או שנפלו בו טעויות טכניות או אחרות, ולכן החברה לא תישא באחריות כלשהי לעדכניות, דיוק ושלמות המידע המצוי באתר.
ידוע לך כי המידע המופיע באתר אינו מהווה המלצה רפואית ו/או המלצה לטיפול רפואי, ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי ו/או עצה רפואית ו/או חוות דעת רפואית מקצועית ו/או תחליף להתייעצות עם רופא מומחה.
החברה לא תישא בכל אחריות, מפורשת או משתמעת, לכל נזק מכל סוג שהוא, ממוני או לא ממוני, שייגרם לך ו/או לצד שלישי מטעמך כתוצאה משימוש באתר ו/או בתכנים המופיעים באתר, שייגרם (ככל שייגרם) כתוצאה מהשירות ו/או התכנים באתר, לרבות נזק בעקבות חשיפה לחומרים מעוררי אלרגיה או צריכתם, צריכה לא מבוקרת של מזון, צריכת מזון לא מותאם לילדים על-ידי ילדים, וכיו"ב. עליך ועל כל צד שלישי מטעמך חלה האחריות הבלעדית לחקור היטב בדבר רכיבי המזון הנזכרים בתכנים השונים הקיימים באתר (ובכלל זה במתכונים) ולבחון את הצורך בעריכת שינויים בהם ו/או בצורת הגשתם ו/או בהימנעות מצריכתם או מחשיפה להם, באופן מלא או חלקי, לפי הצורך והאילוץ האישי ולהקפיד על כך. הנך מוותר מראש על כל טענה כלפי החברה ומי מטעמה בקשר עם האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות ו/או מוצר המופיעים בו, ומתחייב, כי כל שימוש באתר ו/או הסתמכות על המידע המופיע בו, שלך או של צד שלישי מטעמך, הם על אחריותך הבלעדית והמלאה.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, וככל שייקבע על-ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת בפסק-דין חלוט כי על אף האמור בתנאי השימוש והסכמתך לכך, קיימת אחריות כלשהי של החברה, מובהר ומוסכם כי בשום מקרה לא תעלה האחריות המצרפית של החברה במסגרת תנאי השימוש ו/או בכל הקשור ו/או הנובע מהאתר, על סך של מאה ש"ח (100 ₪).

אבטחת מידע
אנו מיישמים באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי האתר, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, אנו לא מתחייבים שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

קישורים ומידע מסחרי פרסומי באתר 
במסגרת הביקור באתר יכול שיוצג בפניך מידע מסחרי-פרסומי. מקורו של מידע כאמור יכול שיהיה בחברה ויכול שיהיה מצדדים שלישיים. במקרים בהם מקורו של מידע זה יהא מצדדים שלישיים, איננו יכולים לערוב לאמינות, לעדכניות, לחוקיות או לדיוק המידע האמור, ולפיכך לא תוכל לבוא לחברה בכל טענה, דרישה או תביעה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים או עקיפים הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע הניתן באתר ואשר מקורו בצדדים שלישיים. פרסום כאמור אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בפרסומות. החברה ומי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לתוכן המידע המסחרי של צדדים שלישיים כאמור, וכל עסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר תסוכם ישירות בינך לבין הצד השלישי הנוגע בדבר.
ככל שיש באתר קישוריות ("לינקים") לאתרים אחרים שאינם מנוהלים ומופעלים על-ידי החברה, לא נישא באחריות לתוכנם של אותם אתרים ולמידע המתפרסם בהם, לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו ונכונותו, או לכל פרט אחר הקשור בהם. לא נהיה אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על תוכנם של האתרים שתגיע אליהם באמצעות האתר. השימוש באתרים כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המופיעים בהם, ולא לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר, ושימוש כאמור נעשה על אחריותך בלבד. אנו ממליצים לך להפעיל שיקול דעת ולעיין בקפידה בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות של כל אתר כאמור.

הפרה ושיפוי
מבלי לגרוע מהוראות כל דין והסכם זה, אתה מתחייב לשפות ולפצות אותנו, עובדינו, מנהלינו או מי מטעמנו, מיד עם דרישתנו הראשונה, בגין כל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, חבות או הוצאה, לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט אשר יגרמו למי מהגורמים האמורים כתוצאה מהשימוש שלך באתר או בשירותים הניתנים במסגרתו, לרבות בגין כל מעשה או מחדל שלך או של מי מטעמך, העומדים בניגוד להוראות תנאים אלה, ולרבות בגין כל טענה, דרישה או עילת תביעה של צד שלישי הנובעים מכל מעשה או מחדל שלך או של מי מטעמך. החברה שומרת לעצמה את הזכות ליטול את ההגנה ואת השליטה הבלעדית בהליך המשפטי בכל עניין כאמור. זכות כאמור, לא תפטור אותך מהתחייבויותיך לשיפוי בכל מקרה, והנך מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם החברה ומי מטעמה לצורך כך, לרבות על-ידי מסירת מידע וחומרים שברשותך.

קניין רוחני
כל הזכויות מכל סוג שהוא, לרבות זכויות קניין רוחני, באתר, בתכנים, בעיצובים, ביישומים, בכלים וברכיבים אחרים באתר, וכן בכל אמצאה, שיפור, חידוש, פיתוח, תגלית, שינוי או יצירה הקשורים באתר והמהווים מושא לזכויות קניין רוחני כלשהן (לרבות פטנטים, זכויות יוצרים, עיצובים, מדגמים, סודות מסחריים וסימני מסחר, כולל בקשות לרישום אלו מהזכויות הנ"ל) ("זכויות הקניין הרוחני") הינן רכושן הבלעדי של החברה בלבד ו/או של צדדים שלישיים שנתנו את רשותם לחברה להשתמש בהם. המונחים "תוכן" או "תכנים" פירושם כל מידע מכל מין וסוג, לרבות (אך לא רק): כל מסמך, רשומה, תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, סרטון, קובץ קולי, תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים, ממשקי משתמש, וכן כל תו, סימן, סמל וצלמית; והכל, בכל מדיה שהיא. בכפוף לעמידה בתנאי השימוש, החברה מעניקה לך רישיון שימוש מוגבל, שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה או להמחאה, לעשות שימוש אישי באתר ובתכניו, אך ורק לצרכים המתוארים באתר ובתנאי השימוש. מעבר לאמור לעיל, החברה לא מעניקה, מקנה או ממחה כל זכות או רישיון, מפורש או משתמע, בקשר עם האתר, התכנים וזכויות הקניין הרוחני.

מדיניות הפרטיות
במסגרת השימוש באתר, החברה אוספת מידע שאינו מזהה את המשתמשים באופן ישיר. במצבים מסוימים אתה עשוי להתבקש למסור לחברה פרטים מזהים אודותיך, לרבות שם מלא, כתובת דוא"ל, מספר טלפון ופרטים מזהים נוספים, אולם ידוע לך שע"פ חוק אינך חייב למסור לנו מידע אישי כלשהו, כך ששיתוף מידע אישי שלך איתנו תלוי ברצונך ובהסכמתך.

להלן פירוט של סוגי המידע שאנו אוספים:

 • מידע סטטיסטי/אגרגטיבי שאינו מזהה את המשתמשים באופן ישיר: במסגרת השירותים הניתנים באתר, החברה אוספת מידע שאינו מזהה את המשתמשים באופן ישיר, כגון מידע על פעילות המשתמשים באתר, לרבות תכנים שנצפו, השירותים שעניינו את המשתמשים, נתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשו המשתמשים לאתר, סוג מכשיר הקצה, מערכת ההפעלה המשמשת את המשתמשים, משך הזמן ששהו באתר ועוד. מידע זה נאסף, בין היתר, לצרכים סטטיסטיים, אנליטיים, מחקריים ושיווקיים, וכן לצורך תחזוקה, התאמת תכנים למשתמשים, פיתוח ושיפור האתר והשירותים שניתנים במסגרתו, וכן אבטחת מידע. איסוף מידע כאמור ייעשה, בין היתר, תוך שימוש בעוגיות (“Cookies”).
  עוגיות הן קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר המשתמש יסגור את הדפדפן, ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב של המשתמש או במכשיר הנייד/טאבלט של המשתמש.
  החברה עשויה להסתייע בשירותים של צדדים שלישיים בהקשר זה. למשל, עוגיות של חברת Google כגון אלו המוטמעות תוך שימוש ב-Google Analytics, העוזרות לחברה להתאים את חווית הגלישה או השימוש עבור המשתמשים, ולהסיק תובנות סטטיסטיות בנוגע לכלל השימושים באתר.
  ניתן לנטרל את העוגיות. למשל, ישנם דפדפני אינטרנט המאפשרים למשתמשים למחוק עוגיות, לחסום קבלה של עוגיות, או לקבל התראות לפני אחסונן של עוגיות. חשוב לשים לב כי מחיקת או הגבלת העוגיות עלולה לפגוע בחוויית המשתמש באתר.
 • מידע אישי: במסגרת השירותים באתר, החברה עשויה להציע לך לקבל ממנה שירותי דיוור, כגון רישום לניוזלטר ו/או קבלת מידע שיווקי מהחברה. מתן שירותי הדיוור כרוך בהסכמתך למסור לחברה מידע אישי אודותיך, כגון שם מלא, מספר טלפון, כתובת דוא"ל. במידה שתבחר לעשות כן, אנו נאסוף את המידע שתמסור במסגרת הרישום לשירותי הדיוור.
  כמו-כן, במידה שבחרת לפנות אלינו באמצעות לשונית "צור קשר" באתר, נאסוף את המידע שמסרת לנו במסגרת שליחת הפנייה, לרבות שם מלא, מספר טלפון, כתובת דוא"ל ותוכן הפנייה.

דיוור שיווקי
במידה שהסכמת לקבל דיוור מהחברה, נשלח אליך מידע, הצעות ופרסומים הקשורים לחברה. בהצטרפותך לשירותי הדיוור, המשמעות היא שהנך מסכים לקבל דברי פרסומת באמצעות כתובת הדוא"ל ומספר הטלפון הנייד שמסרת לנו לצורך זה. אם תחליט שאינך מעוניין לקבל דברי פרסומת כאמור, תוכל בכל עת לבטל את הסכמתך ולהסיר את עצמך מרשימת התפוצה, דרך הדיוור עצמו ו/או באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת info@marina-galil.co.il

שמירת מידע אישי
אנו שומרים מידע אישי לתקופה הנדרשת והסבירה על-מנת להגשים את מטרות השימוש המתוארות במדיניות זו, להגן או לעמוד על זכויות וטענות משפטיות, לניתוח ושיפור השירותים ובהתאם לדין החל.
נתונים לא אישיים ונתונים סטטיסטיים אשר אינם מזהים באופן ישיר, עשויים להישמר על-ידינו ללא הגבלת זמן, ואנו רשאים לעשות בהם שימוש, בין השאר, למטרות ניתוח וסטטיסטיקה ולכל מטרה אחרת בהווה ובעתיד ללא הגבלת זמן.

זכות לעיון במידע אישי ולתיקונו
בכפוף להוראות הדין, למשתמשים יש את הזכות לעיין במידע אישי מזוהה אודותיהם המוחזק ונשמר באמצעות האתר של החברה ובמאגרי המידע שלה, ואף לבקש לתקן או למחוק אותו, ככל שמצאו כי המידע אינו נכון, שלם או מעודכן. משתמשים המעוניינים במימוש זכויות אלה יכולים לפנות בכתב בדרכים הקבועות בהוראות הדין, או באמצעות דף צור קשר המופיע באתר, וייעשה מאמץ סביר למלא אחר בקשות אלה, בהתאם להוראות הדין.
למען הסר ספק, החברה תהיה רשאית לעשות כל שימוש, ללא הגבלה, במידע שנאסף אודות המשתמשים באופן שאינו מזהה אותם, לרבות על ידי שימוש בכלי פרסום שונים מטעם חברות פרסום צד שלישי. כמו-כן, הנך מכיר בכך ומסכים, כי החברה עשויה לאסוף נתונים מסוימים ומידע נוסף עליך באמצעות האתר.

השימוש שאנו עושים במידע
החברה מכבדת את פרטיותך. השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על-פי מדיניות פרטיות זו ו/או על-פי הוראות הדין, וזאת, בין היתר, בעבור המטרות הבאות:

 • כדי לאפשר לך לעשות שימוש באתר, לשפר את חוויית המשתמש שלך, וכן לצורך שיפור השירותים והתכנים שלנו.
 • לצורך מענה לפניות ששלחת לנו בנושאים שונים, לרבות בנושאי שירות לקוחות.
 • לצורך איתור ומניעה של וירוסים, שימושים אסורים באתר , הונאות או הפרה אחרת של תנאי השימוש או כל דין.
 • לצרכים מסחריים ושיווקיים של החברה, לרבות הדגמת יעילות האתר.
 • במידה שנרשמת לקבלת דיוור מאת החברה, נעשה שימוש בפרטים שמסרת לצרכי דיוור זה.

כדי לעמוד בדרישות כל דין, לרבות לצורכי הליך משפטי ו/או לצורכי עמידה בדרישות/פניות רגולטוריות וכל רשות מוסמכת אחרת.
הנך מאשר ומסכים, כי המידע אודותיך יכול שיועבר גם מחוץ לגבולות מדינת ישראל, לרבות לצורך אחסון ועיבוד, בהתאם להוראות הדין.

עדכון מדיניות הפרטיות
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את מדיניות הפרטיות בכל עת. באחריותך להתעדכן בשינויים החלים במדיניות מעת לעת.

שינויים באתר והפסקת השירות
אנו רשאים לשנות מעת לעת את פעילות האתר, כולו או חלקו, או לשנות את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפו וזמינותם של השירותים בו ונהיה רשאים לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפינו בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל אנו רשאים להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם, לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

שינויים בתנאי השימוש
החברה רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות מעת לעת את הוראות תנאי השימוש, כולן או מקצתן. אם יבוצעו בתנאי שימוש אלו או במסמכים המחייבים שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר. המשך השימוש באתר לאחר השינוי בתנאים מעיד על הסכמתך לתנאים החדשים. אם אינך מסכים עם אילו מהתנאים החדשים, עליך לחדול מלעשות כל שימוש נוסף באתר. בכל עת תוכל לעיין בתנאים העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר.

דין וסמכות שיפוט
הדין החל על השימוש באתר, על רכישה באמצעותו ועל הסכם זה, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מחלוקת שתתגלע בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר עם תנאי השימוש, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבתי-המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.

שונות
במידה שייקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף, או שאינו ניתן לאכיפה, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת התנאים המקוריים, ואילו יתר תנאי השימוש יישארו בתוקפם ככתבם וכלשונם.

פנה אלינו
בכל עניין, שאלה ו/או בקשה בנוגע לאתר, למוצרים ולשירותים המוצעים בו, וכן בנוגע למדיניות הפרטיות שלנו, הנך מוזמן לפנות אלינו בדף צור קשר  המופיע באתר. בכל פנייה אלינו יש לכלול פרטים מלאים של הפונה, לרבות כתובת ודוא"ל ליצירת קשר. אנו נשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.

 • אוהבים ממרחים טריים וטעימים?

  הממרחים הלחיצים של מרינה – עידן הצנצנות המסורתיות הגיע לקיצו, חבל על כל טיפת ממרח שנותרת בקצות הצנצנת, הבקבוק הלחיץ החדש, עוצב בגודל כף יד ובכמות שתשמור על טריותו לאורך זמן. במהלך השימוש בממרח, לא יקרה מצב של מגע בכפית, או אצבע אדם שבהמשך תגרום לקילקולו המהיר, הבקבוק סגור הרמטית עם שסתום לחיץ שאינו מאפשר חימצון ומספק שליטה על הכמות הנצרכת בכל שימוש.

  קרא עוד
 • קבב ישראלי מפטריות

  קבב ישראלי, כזה שמרגישים את הטעם בפה רק מלהתסתכל עליו, מתובל, מודגש בטעמים, חריפות עדינה, נימוח בפה. טבעוני כהלכה עשוי מפטריות טריות, כזה הוא הקבב שלנו …

  כנסו לטעום ..